Phân biệt hồng dẻo Trung Quốc và hồng Đà Lạt

Bởi Trần Tuấn Khanh

Cách nhận biết hồng dẻo Đà Lạt và hồng dẻo Trung Quốc